SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Problémy prechodného obdobia

Katastrofy počas prechodného obdobia sú signalizované zmenami v telesnej kondícii kráv

Článok z edície TECH TALK (WWS Global Dairy Solution) zverejnený so súhlasom firmy WWS.


Strata telesnej kondície, predovšetkým krátko pred otelením, spúšťa „ ketózovú kaskádu“. Znížený príjem krmiva spôsobuje ketózu v období pred otelením a spúšťa reťazovú reakciu zdravotných problémov. Tieto zdravotné problémy zosilňujú zníženie príjmu krmiva po otelení. Aditívne účinky zníženého príjmu krmiva pred a po otelení súvisia s väčšou stratou skóre telesnej kondície (BCS) v čase medzi otelením a pripustením. Toto sú problémy, ktoré môžeme vidieť v rámci rôznych systémov chovu vrátane robotov, voľného ustajnenia, podstieľania a pastvy. Graf 1.


Ketózová kaskáda ma najväčší vplyv na dlhovekosť a produkciu. Má za následok vyššie brakovanie a úhyn zvierat. Znižuje úspešnosť pripúšťania. Je pre kravy skutočnou katastrofou. Väčšinou sa chovatelia zameriavajú na dospelé kravy, keďže v tejto kategórii vidíme najväčšie prejavy, ale takisto to môže byť problém aj u zvierat na prvej laktácii.


Čistým výsledkom zníženej reprodukčnej výkonnosti z dôvodu straty BCS je dlhšie obdobie do zabreznutia pre tie zvieratá, ktoré prežili prvú časť kaskády. Kravy s dlhšou servis periódou majú v nasledujúcom období státia na sucho vyššiu telesnú kondíciu, ktorá môže znovu zahájiť celý cyklus. Preventívny manažment tejto katastrofy v prechodnom období je možné zacieliť na jednotlivcov aj skupiny kráv.


Obrázok 1 - Ketózová kaskáda - ukazuje rizikovú kaskádu. Na zvládnutie tohto problému potrebujete spôsob na identifikovanie a zmiernenie rizika. Hodnotenie telesnej kondície je jedným z vynikajúcich nástrojov na ohodnotenie stáda a určenie rizika hroziacej kaskády. Tabuľka predstavuje ciele BCS v rôznych štádiách prechodného obdobia, od zasušenia do približne 30 dní po otelení.

 

ŠtádiumCieľ
Všetky štádiá < 10% zvierat nad 3,75 BCS
Zasušenie3-3,25 BCS (BCS menej ako 3 a nad 3,5 je riziko)
Tesne pred otelenímBez zmeny, prípadne drobný nárast kondície od zasušenia
OtelenieBez zmeny, prípadne drobný nárast kondície od predošlého obdobia
20-40 dní po otelenízmena menej ako 0,5 bodu telesnej kondícieAk vidíte, že nespĺňate ciele uvedené v tabuľke, či už v skupinách kráv alebo pri jednotlivých zvieratách, je potrebné preskúmať nasledovné rizikové faktory:

 

 • Preplnené kŕmne miesta – cieľom by malo byť 75cm na kravu počas prechodného obdobia, 60cm na kravu po prechodnom období
 • Presuny – presun zvierat menej ako 10 dní pred či po otelení znižuje príjem krmiva
 • Ruminácia pred otelením – má vzťah k produkcii po otelení
 • Vysoké skóre telesnej kondície (BCS) – hlavne hodnoty nad 3,75. Sledujte stav zvierat v čase pred pripúšťaním
 • Tepelný stres – zvýšená teplota kráv znižuje príjem krmiva a zvyšuje výskyt laminitídy
 • Krmivo – triedenia alebo dostupnosť. Počítajte s 5-10% extra krmiva tak, aby nikdy neboli prázdne žľaby
 • Obmedzený prístup k vode – priestor menej ako 10cm na kravu pri vode a/alebo menej ako 2 miesta s vodou znižujú príjem krmiva
 • Preplnené ležiská – 1 ležisko na kravu. Viac ako 110% kráv v pomere k počtu ležísk má za následok znížený príjem krmiva
 • Vakcinácia – 15 dní a menej pred či po otelení znižuje príjem krmiva
 • Dvojčatá – riziko narastá u kráv, ktoré mali dvojčatá. Na úrovni stáda – viac ako 5% dvojčiat už predstavuje riziko. Vyššie percento výskytu dvojčiat je u starších kráv.
 • Zdravotné problémy – laminitída, mastitída, pneumónia alebo nízka ruminácia

Zmeny v manažmente môžu ovplyvniť aj skupiny aj jednotlivé kravy. Zmeny telesnej kondície v čase medzi zasušením a začiatkom laktácie sú kľúčovým ukazovateľom zlepšenia či zhoršenia úspechu v období státia na sucho. Kvôli časovému oneskoreniu medzi zmenami v manažmente a pozorovanými zmenami v BCS je vhodnejšie využívať to ako nástroj hodnotenia než ako nástroj každodenného manažmentu.
Niektoré problémy sa dajú vyriešiť ľahšie než iné. Preto je potrebné priorizovať čo je možné spraviť. Niekedy je možné vykonať špecifické práce či úkony. Inokedy je potrebné sa zamerať na jednotlivé zvieratá. Všetky tieto prístupy sú potrebné, ak uznáme že každá krava je vlastne taký mikrobiznis. Aby bol náš celkový biznis úspešný, potrebujeme aby bola úspešná každá krava. Kontrola a zaznamenávanie telesnej kondície kráv počas kritického prechodného obdobia nám poskytuje nástroj na merania nášho úspechu či neúspechu.
Kravy, ktoré zažijú hladký priebeh prechodným obdobím a udržia si stabilnú telesnú kondíciu majú vo všeobecnosti menej metabolických ochorení a zdravotných problémov. Genetická selekcia na znaky lepšej odolnosti voči chorobám, teleniu a plodnosti dcér podporí úspech vhodných manažérskych postupov počas prechodného obdobia.

Graf 1.

Obrázok 1 - Ketózová kaskáda